Vedr. dokking Fjord Line

Som informert om har Color Line dokking som gir visse endringer i avganger samt kapasitet. Videre informerer vi også om følgende når det gjelder Fjord Line, noe som gjør det utfordrende å få våre trailere til og fra Danmark i begynnelsen av kommende uke:
Planlagt tekniske utbedringer på MS Stavangerfjord får følgende konsekvenser i uke 14:

Mandag 03 april:
Hirtshals – Langesund @ 0900, kansellert
Langesund – Hirtshals @ 1430, kansellert
Hirtshals – Stavanger/Bergen @ 2000, kansellert

Tirsdag 04 april:
Stavanger – Bergen @ 0700, kansellert
Bergen – Stavanger/Hirtshals @ 1330, kansellert
Stavanger – Hirtshals @ 2000, kansellert
Tilbake i vanlig rute/drift onsdag 5 april.


Påsken 2017 og dokking Color Line

Påsken 2017
Det nærmer seg påske igjen, noe som normalt fører til endret drift på grunn av variable fridager i Norge og Europa.
I perioden vil det måtte påregnes kapasitetsutfordringer på grunn av økt turistmengde til/fra Norge i perioden.
I den grad noen av våre kunder har spesielle forhold/prosjekt som skal foregå i uke 15 og til dels 16, ber vi om man tar kontakt med ett av våre kontor for eventuell tilpasninger.
Dokking Color Line «Superspeed 2»:
I perioden mandag 27.03 til onsdag 05.04 skal «Superspeed 2» i planlagt dokking. Dette betyr at vi i den perioden har begrenset med avganger inn og ut via Kristiansand, noe som kan føre til avvik på transittider samt også større press på avgangene.
Vi gjør også oppmerksom på at «Superspeed 1», som da skal gå rutene både på Kristiansand og Larvik, ikke kan ta samme typer Farlig gods som «Superspeed 2». Ved transportplanlegging vil det være viktig å ta hensyn til dette i den aktuell periode.
Ved uklarheter, ta kontakt med ett av våre kontor.


Diesel mars 2017

En flat utvikling på diesel gir en minimal justering fra 01.03.2017 på minus 0,1 prosentpoeng.


Diesel februar 2017

Rimelig flat utvikling på diesel for tiden, en liten økning på 0,3 prosentpoeng med virkning pr 01.02.2017.


Diesel Januar 2017

Dieselutviklingen har vist en stigende tendens den senere tid, noe som førte til en økning på 2,0 prosentpoeng med virking fra 01.01.2017.


AEO-status - Vedtak om fornyelse

Håkull AS har søkt om, og fått fornyet AEO status. Denne forlengelse gjelder frem til 03.01.2022.


Dokking ferger - driftsforstyrrelser

Som normalt, tas ferger som går mellom Norge og kontinentet ut begynnelsen av Januar for dokking, så også i år.
Dette betyr at vi har begrenset med fergeavganger både eksport og import, noe som vil påvirke ledetider.
I første omgang gjelder dokkingperioden for Color Line:
03.01.2017 til og med 12.01.2017 for «Superspeed 1»
01.01.2017 til og med 15.01.2017 for «Color Viking»
17.01.2017 til og med 25.01.2017 for «Bohus»
For Fjord Line gjelder følgende:
Ingen avgang fra Bergen/Stavanger til Hirtshals 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17 og 19 januar
Ingen avgang fra Hirtshals til Stavanger/Bergen 1, 3, (4*) 5, 7, 9, 12, 14, 16 og 18 januar (4* Fra Hirtshals til Stavanger, ikke videre til Bergen)
Ingen avgang fra Stavanger til Bergen (innenriks) 1, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 17 og 19 januar
Ingen avgang fra Bergen til Stavanger (innenriks) 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17 og 19 januar
Ingen avgang fra Hirtshals til Langesund 1, 3, 5, 7, 9, 14, 16 og 18 januar
Ingen avgang fra Langesund til Hirtshals 3, 5, 7, 9, 14, 16 og 18 januar
Vi ber om at dere kontakter ett av våre kontor hvis man har spesielle spørsmål knyttet til dette.


EU's nye Tollkodeks

Vi minner om, at som følge av den nye EU tollkodeks, er Bindende Tarifferings Opplysning (BTO) et krav som skal benyttes ved all importfortolling til Danmark og øvrige EU land. Firmaer som har en slik BTO må påse at kopi av denne sendes til oss umiddelbart. Dette gjelder for spesielle produkt som har særlige/spesielle HS nummer (tariffnummer) avklart med Tollvesenet.


Informasjon knyttet til overgang til 2017

Som nok de fleste har fått med seg, har det i løpet av året blitt åpnet en del veistrekninger i Norge som igjen har ført til av myndighetene øker bominnkrevingen deretter. Dette har ført til økede kostnader, noe vi dessverre må belaste videre til våre kunder. NLF jobber hardt for å få til et rettferdig prinsipp vedr. veiavgifter og innkreving, noe man per dato ikke er i boks med. Sveits foretar fra 01.01.17 en betydelig heving av sine veiavgifter (LSVA). Disse forhold gjør at vi øker våre veiavgifter for å dekke inn disse utvidede eksterne avgifter.

Forøvrig er forhold rundt kjøre- og hviletider et stadig økende tema. Det er svært utfordrende å påse at alle regler etterleves og med økende fokus rundt dette (som er bra) vil framføringstider kunne påvirkes av slike forhold.


Overføring av oppgaver fra Toll til Skatt i Norge fra 01.01.2017

Fra 2017 skal Moms-registrerte virksomheter ikke lenger deklarere merverdiavgiften ved selve innførselen. I stedet skal innførsels-Moms egenfastsettes på samme måte som for innenlandsk moms.

Alle Moms-registrerte bedrifter skal ha mottatt info fra Skatteetaten om dette.

Overføringen av forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten medfører ikke andre endringer i de plikter næringslivet har ved inn- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel. Varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene, som i dag. Vi gjør oppmerksom på at importør fremdeles er ansvarlig for å kontrollere at dokumentasjon stemmer overens med tilhørende deklarasjoner.Rubrikk 47 på tolldeklarasjonen skal ikke lenger vise beregningen av innførselsmerverdiavgift for Moms-registrerte virksomheter. Selve merverdiavgiftsgrunnlaget blir imidlertid ikke endret, og vil som hovedregel fortsatt være tollverdi, tillagt eventuell toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen.

Tollkreditten skal fortsatt benyttes til toll- og særavgifter, men de fleste firmaer vil ikke ha behov for noen høy tollkreditt (ref. eventuell garanti).

For å gjøre rapporteringen enklere, vil Håkull AS for sine kunder, gjennomføre en oppstilling over momsen og avgifter på siste side av tolldeklarasjonen. Dette kommer kun fram på kopien til kunde, da det ikke er tillatt å sende i Tvinn til Tollvesenet. Moms – spesifikasjon vil for denne tjeneste bli gitt et påslag (MVA-spesifikasjon) pr 01.01.2017. Håkull AS kan også tilby en mulighet for levering av månedsoppgave (MVA-oppstilling), dette må avtales særskilt.