Fra 2017 skal Moms-registrerte virksomheter ikke lenger deklarere merverdiavgiften ved selve innførselen. I stedet skal innførsels-Moms egenfastsettes på samme måte som for innenlandsk moms.

Alle Moms-registrerte bedrifter skal ha mottatt info fra Skatteetaten om dette.

Overføringen av forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten medfører ikke andre endringer i de plikter næringslivet har ved inn- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel. Varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene, som i dag. Vi gjør oppmerksom på at importør fremdeles er ansvarlig for å kontrollere at dokumentasjon stemmer overens med tilhørende deklarasjoner.Rubrikk 47 på tolldeklarasjonen skal ikke lenger vise beregningen av innførselsmerverdiavgift for Moms-registrerte virksomheter. Selve merverdiavgiftsgrunnlaget blir imidlertid ikke endret, og vil som hovedregel fortsatt være tollverdi, tillagt eventuell toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen.

Tollkreditten skal fortsatt benyttes til toll- og særavgifter, men de fleste firmaer vil ikke ha behov for noen høy tollkreditt (ref. eventuell garanti).

For å gjøre rapporteringen enklere, vil Håkull AS for sine kunder, gjennomføre en oppstilling over momsen og avgifter på siste side av tolldeklarasjonen. Dette kommer kun fram på kopien til kunde, da det ikke er tillatt å sende i Tvinn til Tollvesenet. Moms – spesifikasjon vil for denne tjeneste bli gitt et påslag (MVA-spesifikasjon) pr 01.01.2017. Håkull AS kan også tilby en mulighet for levering av månedsoppgave (MVA-oppstilling), dette må avtales særskilt.